X光医疗检测


       光纤面板在数字X光探测器系统中作为闪烁屏的基板,把闪烁屏将X射线转化的可见光传输到探测芯片上,具有降低噪音、保护传感器和改善对比度的特性。

       光纤面板吸收X光,保护CCD芯片;可见光高传输效率;高空间分辨率。

       可用于牙科X光检测、乳腺检测、胸腔检测。

X光医疗检测